Országos Vidéki Program

ORSZÁGOS VIDÉKI PROGRAM – HÉT PONTBAN

MÁOK RESTART 2020

 1. Átláthatóság + közösség ꞊ MOTIVÁCIÓ
 2. Praxisok + Ügyelet + Készenlét ꞊ ELÉRHETŐSÉG
 3. Állatorvoslás + Humán Egészségügy ꞊ ONE HEALTH
 4. FiatalOK + Praxisok ꞊ PRAXISKÖZÖSSÉGEK
 5. Gazdaságosság + Tagok Érdeke ꞊ SZOLGÁLTATÓ KAMARA
 6. Hatósági Állatorvos + Szolgáltató Állatorvos ꞊ EGYÜTT
 7. Információ + Élő Kapcsolat ꞊ MÁOK FÓRUM

A Kamara Te, Én, Mi vagyunk: érvényesítsük érdekeinket!

 1. Átláthatóság + közösség ꞊ MOTIVÁCIÓ

Országos kamaránk hatékony érdekérvényesítő szerepéhez egyességre kell jutnunk az alapvető kérdésekben. Csak a többségi támogató felhatalmazás biztosíthatja közös ügyeink valódi képviseletét. Mivel az alapvető kérdéseink eldöntésének a csúcsszerve az országos küldöttközgyűlés, szakmai önkormányzatunk képviseleti demokráciájában kulcs szereplő az országos küldött: közös ügyeink valódi képviseletét az országos küldötteken keresztül érvényesíthetjük. Az országos küldöttek azok, akik jelenlétükkel, javaslataikkal és szavazatukkal az általuk képviselt tagság véleményét képviselik, ezért az országos küldött közösség-építő és fenntartó készsége döntően befolyásolja kamaránk átlátható működését.

A szakmai önkormányzati munka ma plusz teher, sokszor nincs energia arra, hogy a saját praxisunkon kívül a közért, a kamarai tagságért is tegyünk. Ma legtöbben vállalkozásaikban találják meg azt a motivációt, amely a saját szűkebb közösséget is élteti. Megoldásra váró kérdés, hogy hogyan motiválható az a tagság, aki az elmúlt években hátat fordított saját szakmai önkormányzati szervezetének, amely lássuk be mégiscsak az állategészségügyi vállalkozásaink meghatározó alapja.

Mivel az országos küldötteknek kiemelt a jelentőségük és a felelősségük, ezért váljék természetessé, hogy csak azok az országos küldöttek szavazzanak, akik kikérték az általuk képviselt tagság véleményét, és legyen elvárás az is, hogy az országos küldöttek beszámolási kötelezettséggel tartozzanak az őket megválasztók felé. Ha lassan is, de kölcsönös kommunikációval, a naprakész információk ismertetésével – egyszóval az átláthatósággal – jelentősen lehetne motiválni a passzivitásba vonult kamarai tagságot. Legyen általános, hogy a szavazatunkkal mi magunk dönthetjük el, ki képviseli legjobban a saját érdekeinket – legyen ez a választó tag felelőssége. Ahhoz viszont, hogy az országos küldötteknek valós felhatalmazásuk legyen tagságuk képviseletére, döntő feltétel a meghirdetett kamarai választási közgyűléseken való aktív részvétel. Az, hogy milyen a kamaránk elsősorban rajtunk múlik, mert ha tetszik, ha nem, az önmagunk szakmapolitikai tükörképe.

Bővebben: http://maokrestart.hu/

 • Praxisok + Ügyelet + Készenlét ꞊ ELÉRHETŐSÉG

A két alapvetés – miszerint ügyeletre senki nem kötelezhető, illetve hogy a betegség tünetei nem munkaidőhöz kötöttek – sok esetben megoldhatatlan ellentmondást eredményez. Praxisaink ügyfeleit igyekszünk a legmesszebbmenőkig kiszolgálni, azonban 0-24 órában nem elvárható még a készenlét sem. Sok esetben viszont már az is segítség lenne mind a gazdák, mind pedig a továbbküldő állatorvos számára, ha tudnánk az ügyeletet vállaló praxisokról, azok rendelési időiről, szolgáltatásairól. A praxisok ilyen módon való láthatósága nagyban segíthet abban is, hogy hivatásunk hanyatló társadalmi presztízse javuljon.

Mindehhez a kulcs a Kamara kezében van, hiszen egyrészt valamennyi praxisengedély kiadása és nyilvántartása a MÁOK feladata, legyen tehát természetes, hogy az országos kamaránk összefogja és közzéteszi a praxisengedélyek publikus adatait*. Másrészt a most önkéntesen ügyelő praxisokat is helyzetbe hozhatná a Kamara azzal, hogy sürgősségi szolgáltatásaikat egy korszerűsített kamarai honlapon hirdeti.

Innen továbblépve – ha van erre igény a kamarai tagság felől (társadalmi vita) – a Kamara non-profit ügyeleti központokat is kialakíthatna lakosság arányosan, az elérhetőség szempontjából kedvező helyeken az országban. Az ügyeleti központok kifejezetten csak referált sürgősségi eseteket látnának el. A Kamara nem csak a szervezési munkában, de – pályázatok, állami támogatások és a MÁOK Kft. segítségével – akár az ingatlan- és műszer infrastruktúra megteremtésében, valamint a rendszer működtetésében és finanszírozásában is részt vehetne.

Első lépésként javasoljuk, hogy a Kamara végezzen szervező munkát, és nyújtson valódi szolgáltatást a gazdák és az állatorvosok számára azzal, hogy olyan országos térképet, távolság alapú keresőt és letölthető telefonos applikációt biztosít a kamarai honlapon, amelyek valós adatokkal és szolgáltatásokkal, a praxisengedélyek szerinti naprakész elérhetőségekkel segíti a praxisok működését. További lépésként – társadalmi vita után – fontos lenne, hogy a Kamara összefogja, hirdesse és finanszírozza az önkéntesen ügyelőket.

Bővebben: https://maokrestart.hu/programunk/ugyelni-vagy-nem-ugyelni/

 • Állatorvoslás + Humán Egészségügy ꞊ ONE HEALTH

Fel kell ismernünk, hogy a mindennapi munkánk a holisztikus egészség megőrzésére is irányul, az ember – állat – környezet egységében nekünk különleges feladatunk van. Érdekérvényesítő képességünktől függ, hogy az Európai Unió által is támogatott ONE HEALTH programot hogyan tudjuk kiaknázni hivatásunk számára. A szolgáltató állatorvos a zoonózisok és az élelmiszerbiztonság kérdéseiben mindenkor a frontvonalban van, így adatszolgáltatásaink különösen fontos értéket képviselnek az emberek egészségvédelmében.

A maokrestart.hu oldalon megfogalmazott programunk országos kitekintésű, célunk hogy láttassuk: az állatorvosi munka érték és közérdek is egyben. Járványügyi kérdésekben az állatorvosi praxisok hot spot-ok, ennek hangsúlyozása jogosan felerősítendő. Folyamatos elvárás felénk a járványvédelmi és az élelmiszerlánc-biztonsági kockázatok felismerése, és azok megfelelő kezelése, a tájékoztatási és a bejelentési köztelezettség. A ONE HEALTH szempontjából is tehát kulcsszereplők vagyunk: feladatainkat az állam és a köz érdekében végezzük, hivatásunk esküje szerint.

Véleményünk szerint a Kamara egyik fontos feladata lenne láttatni szakmai munkánk jelentőségét a közéletben. Fontos lenne a további kapcsolódási pontok keresése a ONE HEALTH programmal, szorosabb kapcsolatok kiépítése humángyógyász kollégáinkkal és szakmai szervezeteikkel – az állatorvosi hivatás méltóságának megerősítése a társadalomban. Ezekben a kérdésekben a kamaránknak innovatívnak és kezdeményezőbbnek kell lennie, így határozottabban vethetné fel az általános forgalmi adó enyhítésének kérdését, a közérdekű szakmai szerepvállalásaink egyfajta állami elismeréseként.

Bővebben: https://maokrestart.hu/programunk/one-health/

 • FiatalOK + Praxisok ꞊ PRAXISKÖZÖSSÉGEK

A vidéki állatorvosi lét egyik legnagyobb kihívása a szakmai (és intellektuális) magány megélése és kezelése. Az egyszemélyes állatorvosi praxisok képzelt vagy valós versenyhelyzete elszigeteli egymástól a kollégákat, az egyéni túlélési stratégiák falakat emelnek a kollégák közé. Mai vállalkozói világunkban azonban alapvető fontosságú, hogy milyen gazdasági mutatókat tud produkálni egy állatorvosi vállalkozás, ez határozza meg, hogy tud-e fejlődni, fejleszteni, infrastruktúrát létrehozni, megfelelő bért fizetni, pályázati forrást bevonni, megfelelő munka-szabadidő egyensúlyt kialakítani, megfelelő támogató, értelmiségi közeget, közösséget biztosítani a benne dolgozóknak.

A csoportos praxisok mind gazdasági, mind marketing-, mind életviteli szempontból nagyobb biztonságot adnak a benne dolgozóknak, mint az egyéni különutas boldogulás. A fiatal pályakezdők számára egy támogató közösség segítheti az egyetem utáni harmonikus élet megtalálását, a szakma világába történő motivált beilleszkedést, az elszigeteltség és a korai kiégés érzésének elkerülését. A praxisműködtetés „nemszeretem” tevékenységeiben való közös gondolkodás, közös fellépés segít legálisabban, hatékonyabban, gazdaságilag és szakmailag is sikeresebben üzemeltetni a szigetszerűen működő egyéni, vagy kiscsoportos praxisokat.

Ha nincs egy praxist működtető vállalkozásnak „papíron” is kimutatható forgalma, vagyona, eszköze, akkor nem tud hivatalosan elfogadható szintű bért fizetni, nem tud lízingelni, nem jut pályázati forráshoz, vagyis nem tud a XXI. század követelményeinek megfelelő szolgáltatást nyújtani, és a jövő kollégáinak vonzó munkahelyet biztosítani. Az állatorvosi közösségek létrehozásának és fejlesztésének bármilyen szinten (praxison belül, praxisok között) történő segítése, a praxisok alulról, önkéntes alapon történő hálózatos működésének megvalósulása irányába mutató minden szándék és segítség alapvető fontosságú az állatorvoslás jövője, fenntarthatósága szempontjából.

Ennek a megvalósítandó célnak az első lépése a praxisközösség fogalmának tartalommal való megtöltése, majd a praxisok együttműködését bemutató segítő modellek, pilot projektek kidolgozása a jövőben. A fiatal praxisok támogatása a kamarai tagok érdeke, így a Kamara feladata is egyben.

Bővebben: https://maokrestart.hu/programunk/fiatalok-es-palyakezdok-tamogatasa/

 • Gazdaságosság + Tagok Érdeke ꞊ SZOLGÁLTATÓ KAMARA

A kamarai tagság felé szolgáltató Kamara lényege, hogy a Kamara van a Tagságért, és nem fordítva – legalábbis ennek így kellene lennie. A kamarai vezetésnek mindenben meghatározó szerepet kellene vállalnia, amely a tagoknak közvetve vagy közvetlenül érdeke, számukra jó és hasznos. A Kamarának fel kellene mérnie az állatorvosi társadalmunk összetételét és a felmerülő igényeket, és ennek alapján meghatározni, hogy mi mindent szolgáltasson a Tagság számára. Valós információk, elemzések és szakemberek által feldolgozott statisztikák szükségesek a praxisokról. A szolgáltatások szakmai (kedvezményes képzési lehetőségek, szakmai protokollokhoz való hozzáférés stb.), gazdasági-vállalkozási (pénzügyi és jogi szolgáltatások biztosítása, pályázatírás, praxisértékelés stb.), vagy rekreációs-jóléti (üdülés, sportolás, lakhatás támogatása stb.) jellegűek lehetnek, amelyek bevezetésére a fentebb említett igényfelmérés után, és fokozatosan kerülne sor.

Persze mindennek a kulcsa a gazdaságosabb működés, valamint a tagdíjakból és a MÁOK Kft. osztalékából származó bevételek célzott, valóban a kamrai tagság érdekeit szolgáló felhasználása, amely így egy biztos financiális hátteret engedne a kamarai szolgáltatások megvalósításához, és lehetőséget teremthetne a két tarifás kamarai tagdíj rendszer bevezetésére is.

I. Alaptarifa tagdíj: valamennyi kamarai tag fizeti, aki választó tagja a kamarának, és választható kamarai tisztségekre. Azoknak javasolt, akik nem igényelnek kamarai szolgáltatásokat és kedvezményeket.

II. Szolgáltatói tarifa tagdíj (alaptarifa + szolgáltatói kiegészítés): azok a kamarai tagok fizetik, akik igényt tartanak az országosan egységes színvonalon, valamennyi területi szervezet által a tagság számára biztosított kamarai szolgáltatások bármelyikére.

Természetesen a két tarifás kamarai tagdíj rendszer bevezetése – mint megannyi kamarai elképzelés is – csak a Kamara és a Tagság közötti élő kapcsolat és konstruktív párbeszéd, valamint hatástanulmányok és társadalmi vita után megvalósítható.

Bővebben: https://maokrestart.hu/programunk/a-szolgaltato-kamararol/

 • Hatósági Állatorvos + Szolgáltató Állatorvos ꞊ EGYÜTT

Miképpen lenne lehetséges a szolgáltató állatorvosi munkát is végző hatósági kollégák és a csak szolgáltató állatorvosok harmonikus és kollegiális együttélése, praktizálása?

Az elmúlt évtizedek azt mutatják, hogy ez nem könnyű téma. Egyrészt azért, mert a Kamara megalakulása és első ciklusai még a „szétválasztás” jegyében zajlottak, másrészt tagadhatatlan, hogy számos konfliktus is adódott a „két tábor” praktizálása során. Eltelt azonban 25 év, mára pedig a hatósági kollégák praktizálása legális (a praxisengedélyek kiadása kamarai hatáskör), a Kamara országos elnökségének pedig tagja lett az országos főállatorvos is. A megoldás a Kamara kezében van: milyen kamarai szabályozással lehetne biztosítani a konfliktusok elkerülését?

A kollegiális együttműködés kulcsa, hogy minimum tudjunk egymásról – ebben is elsősorban a Kamara tud segíteni. A praxisengedélyek publikus tartalmainak* – kereshető módon való – közzétételével legyen természetes, hogy a praktizáló kollégák ismerhetik a hatósági kollégák elérhetőségeit, ahogy az is legyen szabályozott, hogy a praxisengedélyekben kerüljön rögzítésre, ha valaki hatósági munkát is végez. A hatósági kollégák praxisengedély kérelméhez legyen elvárás becsatolni a munkáltatói hozzájárulást, vagy saját kérelemre kerüljön felfüggesztésre a praxisengedély, ha valakit magasabb hatósági beosztásba helyeznek (kerületi főállatorvos nem praktizálhat). Csak az egymásnak átadott információval lehet megnyugtató kereteket biztosítani a praxisengedélyekben: a Hatóság, mint munkáltató is figyeljen arra, kinek mihez ad hozzájárulást, de a Kamara is tudjon róla, hogy a hatósági kollégának miképpen engedélyezte a munkáltatója a magánpraxist –a felelősségünk közös ebben.

Induljon el végre egy párbeszéd a Hatóság és a MÁOK között egyrészt vezetői szinten (országos elnökség), másrészt a praktizáló kollégák között is (társadalmi vita). Mind az Agrárminisztérium, mind pedig a Kamara tegyen lépéseket egymás felé, a közös megoldás érdekében. A korábbi ellentéteket legfeljebb érdek-különbségekké kellene szelídíteni annak érdekében, hogy hosszútávon együtt dolgozhassunk. Szakmai vitanapok, MÁOK Fórum, közös rendezvények és továbbképzések lehetnének a további eszközök a megvalósításhoz. A praktizáló hatósági kollégák és a csak szolgáltató állatorvosok együttműködésének – mindenki számára megnyugtató és betartható – kereteit csak a Kamara tudja kialakítani.

 • Információ+ Élő Kapcsolat ꞊ MÁOK FÓRUM

Ahhoz, hogy érdemben megvitassuk kamarai kérdéseinket, és jó megoldásokat találjunk azokra, szükségünk van egy zárt, hivatalos, de cenzúrázatlan kommunikációs csatornára. Ez egyben szakmapolitikai műhely is, a későbbi érdekérvényesítés motorja, ahol nem egymás legyőzése a cél, hanem a többségi meggyőzés, vagy a közös nevező megtalálása. Ez is a közösség-építés és az átláthatóság egyik eszköze, azaz motiváló tényező.

Mindannyiónkban nap, mint nap megfogalmazódnak jó és még jobb szakmai, közösségi gondolatok, ezeknek kibontakozási teret kell adni, és be kell csatornázni a szakmai beszélgetésekbe, a kamarai életbe. Ha egy kicsit is jobban egymásra figyelünk, ha meghallgatjuk és megértjük egymást, a javaslatok összegződve még hatékonyabb megoldásokat eredményezhetnek.

Javasoljuk tehát a zártkörű MÁOK FÓRUM újbóli életre hívását; vehessenek részt a kamarai közéletben mindazok, akik gondolataikat, javaslataikat, tanácsaikat meg akarják osztani közösségünkkel. Kamaránk részéről ennek technikai feltételei adottak, használjuk ki ezen internetes fórumban rejlő lehetőségeinket. Kiérlelt és átgondolt kamarai döntésekre van szükségünk, amelyeket ezen a kamarai platformon, és egyéb társadalmi vitákon lehetne / kellene megalapoznunk.

Bővebben: http://maokrestart.hu/

Ne feledd, a Kamara Te, Én, Mi vagyunk!

A MÁOK RESTART 2020 alapítói nevében írta Dr. Zomborszky Zoltán