Szemléletváltás

A szemléletváltás lényege, hogy a szolgáltató Kamara van a Tagságért, és nem fordítva.

A MÁOK RESTART 2020 a fentiek megvalósításának szándékával kíván részt venni a 2020
őszi kamarai választásokon
, és az azt követő kamarai munkában.

ELŐZMÉNYEK

2009-ben – az új kamarai törvényünk előkészítésekor – a MÁOK Somogy megyei Szervezete javaslatot nyújtott be, amelynek lényege három, régiós területi szervezet – Alföld, Főváros- Pest megye, Dunántúl – létrehozása volt, amelyet paritásos alapon 10-10 10 országos küldött képviselt volna az országos küldöttközgyűlésben. Sajnos, ez a paradigmaváltás, és a szintén felajánlott egykamarás megoldás akkor nem valósult meg.


2012-ben a hatályos kamarai törvényünk azonban hagyott egy kiskaput a szomszédos megyei szervezetek egyesülésére. Ezzel a törvényi lehetőséggel akkor a “négymegyés” Pannon szervezet azonnal élt, és azóta is modellként szolgál más megyei szervezetek integrációjához.

Szintén még 2012-ben, a gazdaságosabb működés volt a célja annak a Pest megyei
kezdeményezésnek, mely a kamarai adminisztráció országos egységesítését támogatta:
központi adminisztrációval ugyanis jelentős anyagi eszközök állhatnak rendelkezésre mind a kamarai szolgáltatásokra, mind pedig olyan törvényi kötelezettségek ellátására, mint a
praxisok ellenőrzése.

2013 óta az Országos Felügyelő Bizottság is javasolja a megyei szervezetek egyesülését:

„…fontos a költségek csökkentésének lehetősége, amelyben az új kamarai törvény remek
lehetőséget teremt a megyei szervezetek egyesülésével. Ezért az OFB azt javasolja, hogy a
megyei szervezetek a költséghatékonyság érdekében – a Pannon régió mintájára – hozzanak létre minél hamarabb életképes területi szervezeteket. Ez különösen a kis taglétszámú megyék esetében lenne fontos, aminek a költségcsökkentésen kívül abban is szerepe lenne, hogy így az ország minden területének hatékonyabb képviselet jutna országos szinten.”

2016-ban a MÁOK országos elnöke szintén felhívta a figyelmet a megyei szervezet
egyesülésére
:

„A jövő egyik fontos kihívásának és feladatának érzem azt, hogy meggyőzzük az
integráció fontosságáról a területi szervezeteink tagságát.”

2020-tól – a kamarai törvényünk legújabb módosítása óta – a MÁOK a kiemelt jelentőségű és mindenkor független etikai ügyek kérdését országosan központosítva, egységesen kezeli.

A Kamaránk életében tehát a régiósítás és az egységesítés kérdése több mint 10 éve
napirenden van.

JELEN

A MÁOK RESTART 2020 elérkezettnek látja az időt a Kamaránk strukturális változtatására,
valamint az átlátható és gazdaságos szolgáltatói működtetésére.


A MÁOK RESTART 2020 konkrét programot fogalmaz meg, és ajánl a tisztújító
választásokhoz:

  • a MÁOK gazdaságos működtetésre,
  • a tagság érdekeit szolgáló kamarai szolgáltatásokra és
  • az adminisztratív feladatok melletti igazi szakmai érdekképviseletre.


Bár az országosan egységes szolgáltató Magyar Állatorvosi Kamara létrehozásához az
összes megyei szervezet részéről elegendő lenne az alábbi egyetértő közgyűlési határozat:

„Élve a 2012. évi CXXVII. törvény adta lehetőséggel, kinyilvánítjuk abbéli szándékunkat, hogy a szomszédos területi szervezetekkel egyesülve, megalkotni kívánjuk az egységes országos illetékességű Magyar Állatorvosi Kamarát!”

mégis ennek megvalósíthatósága csak hosszútávon, és a szereplők társadalmi vitáját követő teljes egyetértéskor képzelhető el. Rövid- és középtávon azonban az országosan egységes adminisztráció vagy a régiósítás megvalósítható, és gazdaságilag kiemelten fontos lépés.

A szerkezeti átalakítás célja – a megyei értékek megtartásának garanciája mellett – egy
költséghatékony, a kamarai tagság javára működő egységes szolgáltató Magyar Állatorvosi
Kamara
.

JÖVŐ

A Kamara a Tiéd!

A szemléletváltás lényege, hogy a szolgáltató Kamara van a Tagságért, és nem fordítva. A
MÁOK RESTART 2020 jövőképe szerint a tagdíjak, az állami feladatok ellátásáért kapott
központi támogatás, és minden egyéb bevétel, az egységes ített vagy régiósított Magyar Állatorvosi Kamarához érkezik majd. Ezzel Kamaránk gazdasági szerkezete egyszerűsödik, pénzügyi- és üzleti tervei átláthatóak, tervezhetőek és egyben számon kérhetőek is lesznek.

Egy központosított kamarai adminisztráció egyetlen (könyvelő)irodával végzi a tagdíjak
számlázását, a tagsági és praxisengedélyes ügyek intézését pedig három területi kamarai
irodában
(Kelet-, Közép- és Nyugat Magyarország).

A területi szervezetek adminisztratív terheinek jelentős csökkentésével a választott megyei tisztségviselők mentesülhetnek a bürokratikus feladatoktól, így a helyi érdekeket képviselő szolgáltató kamarai munkájukra sokkal hatékonyabban tudnak összpontosítani, valamint biztosítani az országosan egységes kamarai szolgáltatások elérhetőségét.

A MÁOK RESTART 2020 számításai szerint a Magyar Állatorvosi Kamara a saját lábán
megállva, önmaga erejéből is gazdaságosan működtethető, fejleszthető. Ennek fontos
feltétele, hogy Kamaránk élete ne egy lélegeztető gép, azaz a MÁOK Kft. éves osztalékától
függjön.

Idevágóak a MÁOK országos elnökének 2013-as gondolatai is:
“Az országos szervezet a gazdálkodásában jelenleg ugyan elsősorban a MÁOK kft-re
támaszkodik, de az alap-működésünket hosszú távon szeretném a kft-től anyagilag
függetleníteni (és a MÁOK kft. által termelt többletet a tagjaink felé adott “extrákra”
használni). Országosan egy szervezet esetében ez reális is.”

Vagy, ahogy erre az Országos Felügyelő Bizottság is 2016 óta figyelmeztet:
„…a Kamarának – a MÁOK Kft-n kívüli – bevételi forrásait növelni szükséges”

A MÁOK Kft. osztalékát tehát nem a Kamaránk adminisztratív működtetésére, hanem a
tagok közvetlen javára, kamarai szolgáltatásokra kell fordítani.

Szemléletváltással, okos és megfontolt döntésekkel, a helyi és az országos kamarai ötletek
megvalósításával olyan mértékű megtakarítás, sőt nyereség képződhet, amely lehetőséget adhat végre a szolgáltató Magyar Állatorvosi Kamara alapjainak a megteremtéséhez. Az
egységesítés és központosítás eredményezte gazdaságos működéssel erőforrást biztosíthatunk a társadalmi beágyazódásunk hangsúlyozására is állatgyógyászat legkülönbözőbb területein, a járványvédelemben, az élelmiszerlánc-biztonságban és az állatvédelemben.

A MÁOK RESTART 2020 által képviselt szemléletváltás – a gazdaságosabb kamarai
működésen felül – nagyobb átláthatóságot, kiszámíthatóságot, tervezhetőséget, egyszóval a Tagság felőli bizalmi viszony helyreállítását is nagyban szolgálja.

A kötelező, de mégis önszervező köztestületünk igazán akkor lesz a miénk, ha sajátunknak is érezzük azt. Ha a Kamaránk nem pusztán a tagdíjaink beszedését végzi, hanem felelős és
gyarapodó gazdálkodással a magunk szakmai kívánságait szolgálja.

Illúziónk egy esély-egyenlőséget teremtő, verseny-semlegességet biztosító szolgáltató szervezet, amely nem csak az ügyeinket intézi, hanem kifejezetten a javunkra szolgál, a saját megoldásaink megvalósulását – a köz érdekében – elősegíti.

A Kamara Te, én, mi vagyunk! – a MÁOK RESTART 2020 ezen dolgozik.